Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob

21. květen 2018

Exposure group a.s. jakožto správce osobních údajů, Vás v souladu s GDPR informuje o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci našeho obchodního jednání.

Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás INFORMUJEME, že Exposure group a.s., se sídlem Jihlavská 1007/2, 59101 Žďár nad Sázavou, jakožto správce osobních údajů, ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, tj. osobní údaje fyzických osob, které jsou jejími obchodními partnery (zákazníky nebo dodavateli) nebo které za její obchodní partnery jednají (zaměstnance, členy statutárních a jiných orgánů).

Osobní údaje mohou být v rozsahu: jméno, příjmení, titul, pracovní, pozice, místo podnikání, adresa bydliště, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, adresa místa plnění, podpis. Osobní údaje získáváme od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů. 

Právním základem zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR: (i) nezbytnost pro splnění smlouvy a (ii) nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce.

Účely zpracování jsou zejména: jednání o smluvním vztahu, plnění povinností ze smluvního vztahu, evidence a aktualizace smluv a uchovávání v systému správce, uplatňování nároků a pohledávek ze smluvního vztahu, provádění marketingových činností (výlučně přímý marketing) ohledně služeb a produktů správce, sledování spokojenosti obchodních partnerů a subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, jakož i účely identifikace subjektu údajů a komunikace.

Vaše osobní údaje nebudou předávány jinému správci, pokud to nebude nezbytné pro plnění našeho smluvního vztahu, např. předání údajů subjektů zajišťujícím přepravu, celní deklaraci, pojištění apod. Mohou být rovněž předány na základě zákonných povinností orgánům veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Osobní údaje mohou být pro nás zpracovány zpracovatelem na základě zvláštního smluvního vztahu.

Osobní údaje budou uchovávány jako dokument v listinné podobě, popř. jako dokument v elektronické podobě, a v databázi v elektronickém systému správce.

Ohledně Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu + 10 let. V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení Vašich osobních údajů 24 měsíců od jejich poskytnutí nebo získání.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: Ondráček Petr,+420 777 024 505Whistleblowing

Společnost Exposure Group a.s., se sídlem Žďárská 353, 59214 Nové Veselí, IČ: 24689513, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6460 s účinností ode dne 1.12.2023 přijala směrnici na ochranu oznamovatelů – Whistleblowing, aktualizovanou s účinností ke dni 1. 8. 2023. Směrnice byla přijata v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZoO“). V souladu s ustanovením § 9 písm. b) ZoO Vám tímto
Exposure Group a.s. poskytuje následující informace:

Jsem osobou, která může podat oznámení?
Oznámení můžete podat, pokud pro Exposure Group a.s. vykonáváte:

  • závislou práci v základním pracovněprávním vztahu,
  • dobrovolnickou činnost, nebo
  • odbornou praxi nebo stáž.

Společnost Exposure Group a.s. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Na koho se můžu se svým oznámením obrátit?
Svá oznámení můžete směřovat na tzv. Příslušnou osobu, kterou je:
Jméno a příjmení: Ilona Odvárková
E-mailová adresa: whistleblowing@exposuregroup.cz     
Telefon: +420 608 043 594

Jakým způsobem můžu oznámení podat?
Oznámení můžete podat Příslušné osobě, a to písemně na uvedenou e-mailovou adresu, ústně prostřednictvím telefonického kontaktu, nebo na Vaši žádost osobně.

Můžu oznámení podat anonymně?
Oznámení můžete podat také anonymně. Pokud se rozhodnete oznámení podat anonymně, můžete kontaktovat Příslušnou osobu, a to písemně na její e-mailovou adresu či ústně prostřednictvím telefonického kontaktu.